Loading...

Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Na týchto webových stránkach nájdete všeobecné informácie týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, ktoré spracúvame tak, aby sme dodržali základné zásady a princípy ochrany osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, z akého právneho titulu ich spracovávame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať, ako dlho ich uchovávame a aké práva máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údov sa riadime predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti ochrany a spracúvania osobných údajov.

Pravidlá ochrany osobných údajov môže spoločnosť DENT SK s.r.o. podľa potreby aktualizovať aj bez upozornenia. Ich aktuálne znenie nájdete vždy na www.dent.sk.

Údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť DENT SK s.r.o so sídlom Martinengova 36, 811 02 Bratislava, IČO: 47 230 444, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 90478/B, zastúpená konateľmi MUDr. Zuzana Javorčeková  a JUDr. Martin Javorček (ďalej ako ,,prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete www.dent.sk

Účel, rozsah a právny základ spracúvania osobných údajov

V závislosti od Vášho vzťahu k nám sa líši aj účel, rozsah a právny základ spracúvania osobných údajov. Nižšie nájdete všetky potrebné informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov.

Zamestnanci

Ak ste našim zamestnancom, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia povinností DENT SK s.r.o. ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (t. j. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), za účelom riadenia výkonnosti zamestnancov, vedenia evidencie dochádzky, Vášho rozvoja, vyplácania odmien a poskytovania zamestnaneckých výhod, vedenia mzdovej agendy, za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku zamestnancov a zamestnávateľa v priestoroch zamestnávateľa.

Vaše údaje spracúvame v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, národnosť, pohlavie, fotografia, Adresa a druh pobytu, e-mail, telefónne číslo informácie o poistení a čísla bankových účtov, informácie o pracovnoprávnom vzťahu.

V súlade s predpismi na ochranu osobných údajov zverejňujeme na našom webovom sídle www.dentsk.sk Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, pracovné zaradenie, keďže ich zverejnenie je potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností.

Právnym základom spracúvania Vašich bežných osobných údajov je pracovná zmluva a plnenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa. Jednotlivé právne predpisy, ako napr. Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov, zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, priamo ukladajú zamestnávateľovi povinnosť, aby spracúval Vaše osobné údaje.

Odberatelia, dodávatelia alebo iné dotknuté osoby

Osobné údaje zamestnancov alebo zástupcov obchodného partnera spoločnosti DENT SK s.r.o. spracúvame za účelom vedenia databázy obchodných partnerov, ich zamestnancov a kontaktných osôb, riadenia vzťahov s obchodnými partnermi, kontaktovania obchodných partnerov prostredníctvom ich zástupcov, umožnenia Vášho prístupu do súkromných priestorov DENT SK s.r.o.

Ak ste ako fyzická osoba uzatvorili so spoločnosťou DENT SK s.r.o. zmluvu, právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je nevyhnutnosť na plnenie zmluvy s DENT SK s.r.o., ktorej ste druhou zmluvnou stranou.

Ak zmluvu s DENT SK s.r.o. uzatvorila právnická osoba, ktorej ste zamestnancom alebo zástupcom, právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je oprávnený záujem DENT SK s.r.o., ktorým je kontaktovanie Vás ako dotknutej osoby pre prípad plnenia si povinností alebo uplatňovania si nárokov z daného obchodného vzťahu.

Osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, podpis, údaje  o bankovom účte, údaje o platbách, údaje nachádzajúce sa v účtovných dokladoch, záznamoch alebo rôznych iných podkladoch a dokladoch súvisiacich s vedením účtovníctva odberateľa, dodávateľa alebo inej dotknutej osoby spracúvame za účelom, aby sme si mohli riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, objednávok a iných dokumentov, a aby sme si mohli riadne plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace.

Klienti, ktorí sa rozhodnú objednať prostredníctvom objednávkového formulára na www.dent.sk

Vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo spracúvame za účelom, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a dohodnúť si s Vami konkrétny termín prehliadky alebo ošetrenia.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem DENT SK s.r.o., ktorým je budovanie dobrého mena spoločnosti, zvyšovanie efektivity time managementu a zvyšovanie spokojnosti klientov.

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho Vaše bežné osobné údaje môžu byť v prípade potreby poskytované sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa našich pokynov a v našom mene a ktorí poskytujú primerané záruky na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, pričom bude zachovaná integrita a minimalizácia Vašich osobných údajov.

Zároveň máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií (napr. inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori), ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu, uchovávame tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Aké máte práva?

Ako dotknutá osoba máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva: 

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo od nás získať potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii. Rovnako máte právo od nás získať informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii Vašich osobných údajov, identifikácii príjemcu (-ov), dobe uchovávania Vašich osobných údajov, o Vašich právach, zdroji osobných údajov (ak sme ich nezískali priamo od Vás), existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania (vrátane profilovania). Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Prvú kópiu o Vašich osobných údajov Vám na základe Vašej žiadosti poskytneme zadarmo, druhé a každé ďalšie poskytnutie kópie môžeme spoplatniť primeraným poplatkom, ktorý zodpovedá administratívnym nákladom na vyhotovenie takejto kópie alebo kópii. Ak ste o poskytnutie informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu osobných údajov

Snažíme sa zabezpečiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak máte vedomosť o tom, že disponujeme nepresnými, neúplnými alebo neaktuálnymi údajmi, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto nedostatky odstránili.

Právo na výmaz osobných údajov

V prípade, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli, alebo odvoláte svoj súhlas alebo namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov alebo spracúvame vaše osobné údaje nezákonne alebo osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť alebo ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet Vaše osobné údaje vymažeme. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše právo na vymazanie osobných údajov je však vždy potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.

Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo, aby sme za určitých okolností obmedzili spracúvanie, resp. prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme viac Vaše osobné údaje spracúvať.

Právo na prenos osobných údajov

Za určitých okolností máte právo nás požiadať aby sme Vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo odvolať súhlas

V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať prostredníctvom oznámenia o odvolaní súhlasu, ktorý nám môžete doručiť e-mailom, poštovou zásielkou alebo osobne v sídle spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Vaše práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne tak, že zašlete vašu žiadosť na adresu sídla spoločnosti alebo ju pošlete elektronicky na e-mailovú adresu: info@dent.sk

Top